Σε περίπτωση απουσίας υποψηφίου από όλα τα μέρη της εξέτασης για λόγους υγείας, θα επιστρέφεται το 75% των εξέταστρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των εξετάστρων είναι η ενημέρωση και η ταχυδρομική αποστολή των ιατρικών δικαιολογητικών στα γραφεία μας εντός δύο εβδομάδων από την ημέρα της γραπτής εξέτασης. Τα ιατρικά δικαιολογητικά πρέπει να προέρχονται από κρατικό νοσοκομείο ή ιατρούς συμβεβλημένους με ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ.

Τα εξέταστρα δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο ή σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο εξέτασης από αυτό που δηλώθηκε αρχικά.